Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BDURAJ.PL

 

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.bduraj.pl;

  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sklep.bduraj.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.P.H.U. Fronty Meblowe, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

    

 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.bduraj.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: sklep.bduraj.pl, prowadzony jest przez P.P.H.U. Fronty Meblowe.

  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P.P.H.U. Fronty Meblowe zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.bduraj.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

    

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  2. Klient zobowiązany jest do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

     

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.bduraj.pl, dokonać wyboru drzwiczek ich rodzaju oraz wymiaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk [Proszę wskazać stosowany na stronie z podsumowaniem zamówienia przycisk, np. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoczenacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”] – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   1. przedmiotu zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   3. wybranej metody płatności,

   4. wybranego sposobu dostawy,

   5. czasu dostawy,

  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „…………………….” [Proszę wskazać stosowany przez Państwa przycisk potwierdzający wolę złożenia odpłatnego zamówienia, np. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”].

  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.H.U. Fronty Meblowe Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    

 5. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się własną firmą kurierską, możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu . Koszty dostawy są uzależnione od wielkości zamówienia, ustalane indywidualnie. Koszty dostawy zostaną wskazane niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia przez osobę obsługującą Sklep.

  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 20 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

    

 6. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

   1. przelewem na numer konta bankowego 40 1090 1678 0000 0001 4340 2421,

   2. gotówką przy odbiorze towaru.

     

 7. Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych w pkt. 6.1. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 1. pisemnie na adres: PPHU Fronty Meblowe, ul. Zakładowa 20, 89-600 Chojnice, 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bduraj.pl Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

   1. Zwracany towar musi posiadać nie zanieczyszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Należność za towar wraz z kosztami przesyłki zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę. Nabywca ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 1. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące Towarów Warunkiem rozpoczęcia procesu reklamacji jest przedstawienie dokumentu zakupu.

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bduraj.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 • Produkty mogą być reklamowane pod względem jakości ich wykonania wyłącznie przed obróbką mechaniczną - montażem, nie później jak w terminie 5 dni od daty odbioru.

 • Na wady powstałe nie z winy użytkownika udziela się 12 miesięcy gwarancji.

 • Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem użytkownika niezgodnie z przeznaczeniem lub ich niewłaściwego montażu oraz wynikłe na skutek działania niekorzystnych czynników zewnętrznych np.: uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.) oraz

 • długotrwały kontakt w wodą (zalanie), a także wilgotność powietrza przekraczająca 60%,

 • niska temperatura (poniżej +15 C),

 • zbyt wysoka temperatura (powyżej + 30 C),

 • niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących nieprzeznaczonych do czyszczenia powłok lakierniczych zwłaszcza rozpuszczalników i produktów na bazie rozcienczalnków),

 • brak konserwacji (trwałe zabrudzenia),

 • bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub dotknięcie silnie rozgrzanym przedmiotem,

 • nadmierne przeciążenia,

 • niewłaściwe przechowywanie (magazynowanie) frontów przed ich zamontowaniem itp.,

 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania takie jak:

 • łuszczenie się powierzchni,

 • rozwarstwianie,

 • wypaczenie,

 • odkształcenia nie będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności,

 • pęknięcia nie wynikające z winy użytkownika,

 • pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub wad materiałów, nie będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia,

 • pęknięcia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu.

 • Reklamacje rozpatrywane indywidualnie.

 • Klient odbierając towar ma obowiązek sprawdzić stan ilościowy i jakościowy. Najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych powinien złosić zauważone nieprawidłowości.

 • Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń".

 • Zgodnie z ustawą konsumencką Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru z uwzględnieniem poniższego punktu nr.5. Zwracany towar musi posiadać nie zanieczyszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Należności za towar zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę. Nabywca ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 • Towary zlecane do produkcji specjalnie dla Nabywcy są wyłączone z możliwości ich zwrotu. Dotyczy to w szczególności frontów meblowych czy drzwi których planowany okres produkcji przekracza 7 dni. Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta art 38 pkt 1 i 3.

 • Dostarczone przez kuriera przesyłki, Nabywca jest zobowiązany odebrać i sprawdzić ich stan w jego obecności .W przypadku wątpliwości lub oznak uszkodzenia należy zażądać od kuriera spisania stosownego protokołu, a zaistniały fakt zgłosić Sprzedawcy drogą email, załączając tekże protokół. Brak protokołu uniemożliwia skuteczne zgłoszenie reklamacji dla wad mogących powstać w czasie transportu od Sprzedawcy do Nabywcy.

 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 • Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel